Author: Gary W. Lewandowski Jr., Monmouth University