Author: Megan Wild, E - The Environmental Magazine